Logo
Na koji način crna zova povoljno utiče kod sprečavanje kardiovaskularnih bolesti?

Rezultati mnogih studija ukazuju na blagotvorne efekte komponenti iz crne zove na krvni pritisak, smanjenje oksidativnog stresa, povećanje aktivnosti antioksidativnih enzima u krvnoj plazmi, uključujući glutation (GSH), i smanjenje nivoa mokraćne kiseline (UA).

Povišeni nivo UA povezan je sa glutationom (GSH), a smanjenje hipertenzije na nivou mokraćne kiseline (UA) praćeno naprednim vaskularnim promenama (Perlstein i sar., 2006; Takaiama, Kavamoto, Kusunoki, Abe i Onji, 2012). Pozitivan aspekt aktivnosti mokraćne kiseline povezan je sa antioksidativnom aktivnošću koja se pokazuje u dovoljno visokoj koncentraciji. Mokraćna kiselina ima sposobnost da uklanja ROS (reaktivna vrsta kiseonika) i helatira prelazni metal poput Cu i Fe, što je čini važnim jedinjenjem za žive organizme (Li, 2011).

Rezultati Morosanu i sar. (2011) ukazuju na veće vrednosti ukupne antioksidativne aktivnosti (TAA) i povoljniji lipidni profil u serumu hipertenzivnih pacova hranjenih hranom koja sadrži polifenole iz zove. Potvrđen je pad ukupnog sadržaja holesterola i triacilglicerola, kao i LDL lipoproteina i malonskog dialdehida (Ogino i Vang, 2007).

Zaštitni efekat polifenola prema tokoferolima tokom oksidacije Cu2 ⁺ – katalizovanog LDL-a u prisustvu ekstrakta crne zove pokazali su Abuja, Murković i Pfannhauser (1998).

Histološki pregled bubrega i srčanog mišića pacova kojima je primenjen primerak crne zove dokazao je njegovo zaštitno dejstvo (Ciocoiu i sar., 2010; Moros¸anu i sar., 2011).

Jedan od mehanizama odgovornih za zaštitni efekat zove protiv vaskularnih bolesti je sposobnost polifenola da prodru u endotelne ćelije.

Inkubacija endotelnih ćelija u prisustvu polifenola rezultirala je njegovom pojavom u ćelijskim strukturama (Ioudim, Martin i Joseph, 2000). Uprkos njihovoj uporedivoj količini u početnim ekstraktima, antocijani korišćeni u studijama u različitoj meri su prodrli u endotelne ćelije sa strukturno vezanim polifenolima, koji su međutim imali znatno duži životni vek kada su bili izloženi delovanju ROS-a u obliku H₂O₂.